Hlavní strana

  VIA LUCIS

  ,, Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“

  Často slýcháme nářky škol nad nedostatečným vybavením moderními pomůckami. Ředitelky Mateřských škol ve Svitavách se zamýšlely nad způsoby, jak se s tímto problémem vypořádat.  Rozhodly se využít fondů EU a získaly tak finanční prostředky pro své školy z dotačního titulu v oblasti Další vzdělávání pedagogických pracovníků – vyhlašovatelem byl Pardubický kraj.

  Zrodil se projekt VIA LUCIS, který odkazuje jednak k dílu J. A. Komenského z roku 1642, zároveň tvoří zkratku základních pilířů projektu: Výchova, Inovace, Asistence, Lidskost, Úsilí, Cit, Inspirace, Spolupráce. Snahou realizátorů bylo přispět projektem především ke spolupráci, která je jedním z dominantních východisek i v dílech J. A. Komenského i dalších reformních pedagogů.

  Žadatelem a realizátorem projektu byla Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27, ostatní MŠ ve Svitavách, také ZŠ a MŠ Lačnov a Město Svitavy se staly partnery projektu.

  Hlavním cílem projektu bylo komplexní zvyšování odborné úrovně pedagogických pracovníků (dále jen PP) mateřských škol ve Svitavách. Dílčí cíl -  posílit spolupráci a výměnu zkušeností mezi těmito pracovníky. Cíle bylo dosaženo prostřednictvím dvou provázaných aktivit. Hlavní aktivita projektu - vytvoření a realizace vzdělávacích kurzů pro PP mateřských škol, které jsou akreditovány MŠMT v systému dalšího vzdělávání PP. Kurzy posílily zvýšení odborných znalostí a dovedností PP pro tvorbu   školních vzdělávacích programů,jejich uvádění do praxe, zaměřily se na zvyšování komunikačních schopností, oblast pedagogické diagnostiky, naučily pedagogy efektivně využívat interaktivní tabuli v prostředí MŠ, projekt umožnil zavést a zkvalitnit výuku anglického jazyka v MŠ, naučil pedagogy nové nebo netradiční metody  (techniky) a postupy využitelné ve výchově i výuce (např.  pohybové a pantomimické písničky, písně doprovázené hrou na tělo,využití odpadových materiálů, způsoby práce s různými typy loutek, keramický kurz…), pedagogové získali také poznatky, které jim umožní naučit děti uplatňovat základní pravidla zdravého životního stylu v běžném životě. Podpůrnou aktivitou byla výměna zkušeností a šíření příkladů dobré praxe s cílem seznámit PP s novými výchovnými i vzdělávacími metodami. Vzdělávání jsme nabízeli také zájemcům z MŠ z okolních vesnic, samozřejmě zdarma.

     Byli jsme prvním vzdělávacím projektem v Pardubickém kraji, který byl zaměřený speciálně na cílovou skupinu pedagogických pracovníků v MŠ.  Projekt se realizoval od července roku 2011 do prosince 2012 a nyní pokračujeme v jeho pětileté udržitelnosti. Naše MŠ takto získala 3 702 070,88,- Kč a to byla pro nás mateřinky velmi silná motivace. Z části financí se nakoupila např. interaktivní tabule, notebooky, digitální fotoaparáty, dataprojektory…

  

                                                                                                        Petra Nováková

                                                                                            ředitelka MŠ, manažer projektu

Připojené soubory ke stažení: